Body Waxing

waxing
1/2 leg $35
1/2 leg & Bikini $55
1/2 leg & G – Bikini $64
1/2 leg & Brazilian $91
Full leg $59
Full leg & Bikini $74
Full leg & G – Bikini $79
Full leg & Brazilian $109
3/4 leg $47
3/4 leg & Bikini $65
Top 1/2 leg $45
Top 1/2 leg & Bikini $62
Bikini $25
G – Bikini $36
Brazilian $60
Underarm $23
Full arm $38
1/2 arm $33
Stomach $25

Facial Waxing

Eyebrow wax $22
Lip wax $15
Chin wax $16
Side $20
Full Face $61

Men’s Waxing

1/2 chest $35
Full chest $60
Shoulders $35
Back $60
Full leg $73
Full leg & Speedo line $90
Arms $60